Nuotolinio mokymo(si) tvarka

NUOTOLINIO MOKYMO TVARKA

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

                                              PATVIRTINTA

                                                                                                               Gimnazijos direktoriaus

                                                                                                               2020 m. kovo 17 d.

                                                                                                               įsakymu Nr. V-49

 

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS MOKYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

 

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Tvarkos aprašas parengtas remiantis 2020 m. kovo 17 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministro rekomendacijomis.
 2. Nuotoliniam mokymui(si) bus naudojama: mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, interneto šaltiniai. Mokytojai nurodo temą, skyrių ar konkrečius puslapius arba internetinių šaltinių nuorodas el. dienyne EDUKA (dienynas.eduka.lt).
 3. EDUKA klasės (klase.eduka.lt) platforma (ar kt. mokytojo pasirinkta nuotolinio mokymo platforma) – interaktyviam ugdymui, užduočių diferencijavimui ir vertinimui.
 4. Papildomos priemonės užduotims ir mokomajai medžiagai pateikti: (Zoom.us, OBS studio, skaitmeninių knygų platforma ,,Vyturys“, EMA… )

 

 

 1. Nuotolinio mokymo(si) dalyvių veikla

MOKINIAI

 

 1. Reguliariai, nuo 2020 m. kovo 27 d., būdami namuose, naudodami informacines priemones ir technologijas, nuosekliai pagal pamokų tvarkaraštį atsakingai mokosi mokomi mokytojų ir savarankiškai.
 2. Laiku atlieka mokytojų paskirtas užduotis, nuolat kontaktuoja ir konsultuojasi su dalykų mokytojais, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogais.
 3. Informuoja auklėtojus, jei negali dalyvauti nuotoliniame mokyme dėl ligos ar kitų priežasčių.
 4. Mokiniai privalo nuolat sekti dienyną. Mokiniai elektroniniame dienyne prisijungia prie dalyko pamokos pagal tvarkaraštį, stebi mokytojų nurodymus, prisijungia prie mokytojų atsiųstų nuorodų, vaizdo pamokų, įvairių aplinkų…
 5. Mokiniai, neprisijungę prie elektroninio dienyno bei nedalyvaujantys vaizdo ar kito pobūdžio pamokose bus fiksuojami – nėra „n“.

 

MOKINIŲ TĖVAI

 

 1. Tėvai atsakingi dėl mokinių dalyvavimo pamokose pagal tvarkaraštį.
 2. Ugdymo proceso pradžia – 8 valanda.
 3. Nuolat kontaktuoja su auklėtojais ir mokytojais spręsdami nuotolinio mokymo klausimus.
 4. Užtikrina mokiniui darbo vietą ir priemones.
 5. Jei reikia, teikia pagalbą mokiniui prisijungiant prie nuotolinio mokymo platformos, pateikiant užduotis internetu ir kt.
 6. Stebi savo vaikų mokymąsi.

 

 

 

 

 

KLASIŲ VADOVAI

 

 1. Išsiaiškina, ar yra mokinių, kurie neturi galimybės mokytis nuotoliniu būdu ir pateikia informaciją gimnazijos administracijai.
 2. Komunikuoja su klasės mokinių tėvais dėl ugdymo proceso užtikrinimo ugdytiniams.
 3. Aiškinasi nedalyvavimo nuotoliniame mokymesi priežastis, numato priemones dalyvauti mokymosi procese
 4. Teikia gimnazijos administracijai reikiamą informaciją, susijusią su nuotoliniu mokymu(si).

 

MOKYTOJAI

 

 1. Iki kovo 27 d. imtinai pasiruošia darbui dalyvaudami virtualiuose seminaruose, savarankiškai nagrinėdami nuotolinio mokymo priemones.
 2. Pasirengia nuotolinio darbo priemones (supažindina mokinius ir tėvus, kaip bus vykdomas nuotolinis mokymas, užregistruoja mokinius, išbando pasirinktą nuotolinį mokymąsi).
 3. Numato kiekvienos pamokos veiklas pagal tvarkaraštį (30% pamokų turi būti virtualios, naudojant pasirinktas platformas).
 4. Koreguoja ilgalaikius planus, perkeldami ugdymo turinį, kuriam įsisavinti gali skirti kūrybines, praktines užduotis, ilgalaikius darbus, projektus ir kt.
 5. Užtikrina, kad numatytos ilgalaikio darbo užduotys atitiktų bendrąsias programas.
 6. Informuoja mokinius EDUKO dienyne, nurodydami užduotis, atsiskaitymo formą, prisijungimo prie platformos ar EDUKO laiką, vertinimą.
 7. Pildydami EDUKO dienyną kiekvienos pamokos eilutėje be pamokos temos dar nurodo, kokiu būdu bus organizuojama pamoka.
 8. Konsultuojasi vieni su kitais, teikdami pagalbą.
 9. Dalyvauja nuotolinėse konferencijose, diskusijose.
 10. Teikia pasiūlymus dėl nuotolinio ugdymo proceso vykdymo, tobulinimo gimnazijoje.

 

VADOVAI

 

 1. Nuolat dalijasi aktualia informacija gauta iš steigėjo ar ŠMSM.
 2. Skiria direktoriaus įsakymu administratorius konsultacijų teikimui techniškai paruošiant technologinius įrenginius mokymuisi; teikiant metodines rekomendacijas.
 3. Kiekvieną penktadienį direktoriaus pavaduotoja ugdymui patikrina EDUKO dienyną apie pravestas pamokas.
 4. Organizuoja nuotolinio darbo kokybės aptarimą kiekvieną pirmadienį 15 val. nuotoliniu būdu.
 5. Kas dvi savaites atlieka tėvų (mokinių) apklausą, nuotolinio mokymo eigai koreguoti.
 6. Bendravimas ir bendradarbiavimas tarp bendruomenės narių vyksta naudojant EDUKO dienyną, el. paštą, telefoną, socialines medijas.

 

III.NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMAS

 

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

 

 1. Ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu naudojant elektroninį dienyną, tėvų elektroninius paštus.
 2. Ugdymo procesas neapibrėžiamas, ugdytinių tėvai renkasi sau tinkamą laiką teikti pagalbą vaikui atliekant siūlomas užduotis.( ŽINGSNELIAI ikimokyklinio ugdymo užduočių sąsiuviniai 3-5 m. vaikams, kūrybinės užduotys (siunčiamos kopijuotos užduotys).  Papildomos užduotys ar nuorodos veikloms siunčiamos į Eduka dienyną ar tėvų el. paštus.
 3. Pastovus kontaktas su tėvais per dienyną Eduka, telefonu.
 4. Galimos virtualios tiesioginės integruotos veiklos. Ugdytinių tėveliai informuojami individualiai. Naudojamos Zoom.us, Kahoot platformos.

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 

 1. Ugdymo proceso pradžia 8 val., pabaiga – 12 val.
 2. Mokymo priemonės, šaltiniai:
 3. 1.OPA PA priešmokyklinio ugdymo užduočių bloknotai.

41.2. Matematiniai skaičiavimai ir raidžių rašymas sąsiuviniuose.

41.3. Meninės užduotys, pateikiant temų pasiūlas elektroniniame dienyne.

41.4. Papildomos užduotys pristatomos į pašto dėžutes.

41.5. Pastovus kontaktas su tėvais telefonu.

 

PRADINIS UGDYMAS

 

 1. Ugdymo proceso pradžia 8 val., pabaiga – pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį.
 2. Pradinio ugdymo nuotolinio mokymo priemonės, šaltiniai:

43.1. Eduka dienynas-klasė,

43.2. Mesendžeris,

43.3. EMA pratybos,

43.4.Vaizdo pamokos – up2university vaizdo platforma,  Zoom.us, ,,Vyturys“.

 

PAGRINDINIS UGDYMAS

 

 1. Ugdymo proceso pradžia 8 val., pabaiga – pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį.
 2. Pagrindinio ugdymo nuotolinio mokymo priemonės, šaltiniai:

45.1. Eduka dienynas-klasė;

45.2. Mesendžeris;

45.3. Eduka pratybos;

45.4  Edmodo.com;

45.5. Vaizdo pamokos – Zoom.us.

 

VIDURINIS UGDYMAS

 

 1. Ugdymo proceso pradžia 8 val., pabaiga – pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį.
 2. Vidurinio ugdymo nuotolinio mokymo priemonės, šaltiniai:

47.1. Eduka dienynas-klasė,

47.2. Mesendžeris,

47.3. Eduka pratybos,

47.4. Egzaminatorius.lt,

47.5. Vaizdo pamokos – Zoom.us,

47.6. Apklausos vykdomos: Kahoot, Google forms, www.apklausa.lt,

47.7. Programavimo platformos: www.code.org, www.egzaminai.lt.

47.8. Duomenų saugyklos: www.dropbox.com, www.mega.nz.

 

 1. PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

 

 1. Pagrindinio, vidurinio ugdymo mokiniai pirmą nuotolinio mokymo(si) savaitę pažymiais nevertinami, naudojamas kaupiamasis vertinimas.

 

 1. MOKINIŲ LANKOMUMO FIKSAVIMAS

 

 1. Mokinių nuotolinis mokymas pirmą nuotolinio mokymo(si) savaitę nefiksuojamas.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Gimnazijos nuotoliniu mokymo(si) būdu tvarkos aprašas esant poreikiui keičiamas, papildomas.

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 

SUDERINTA

Mokytojų tarybos posėdyje

2020-03-17