Finansų kontrolės taisyklės

PATVIRTINTA
Gimnazijos direktoriaus
2019 m. sausio 11 d.
įsakymu Nr. V- 11

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS
FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios finansų kontrolės taisyklės ( toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2003 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. IK – 123 “ Dėl minimalių finansų kontrolės reikalavimų patvirtinimo”, atsižvelgiant į įstaigos veiklos pobūdį bei ypatumus, veiklos riziką, organizacinę struktūrą, personalo išteklius, apskaitos ir informacinę sistemą, turto apsaugos sistemą, kitus finansų kontrolės poreikio vertinimus.
2. Taisyklėse vartojamos sąvokos paaiškintos Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme.
3. Taisyklės reglamentuoja finansų kontrolės organizavimą Pagėgių sav. Vilkyškių Johanėeso Bobrovskio gimnazijoje (toliau – gimnazija) finansinę apskaitą vykdančių darbuotojų, atliekančių finansų kontrolę, pareigas ir atsakomybę, nustato finansų kontrolės tikslus, nuoseklumą, tinkamumą, efektyvumą..

II. FINANSŲ KONTROLĖS TIKSLAI

4. Finansų kontrolė turi užtikrinti, kad būtų įgyvendinti šie tikslai, t.y., kad būtų:
4.1. gimnazijos finansinė veikla būtų vykdoma įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka
4.2. pagal strateginius ar kitus veiklos planus ir programas efektyviai, ekonomiškai, rezultatyviai, skaidriai ir pagal paaskirtį naudojamas gimnazijos turtas;
4.3. gimnazijos turtas bei įsipareigojimai tretiesiems asmenims būtų apsaugoti nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo ar kitų neteisėtų veikų;
4.4. gimnazija vykdydama veiklą laikytųsi patikimų finansų valdymo principų;
4.5. informacija apie gimnazijos finansinę veiklą būtų teisinga ir pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka;
4.6. užtikrinamas teisingas įstaigos biudžeto sudarymas ir jo vykdymas.

III. BENDRIEJI KONTROLĖS REIKALAVIMAI

5. Gimnazijos vadovas kiekvienų metų pradžioje su darbuotojais inicijuojančiais ir atliekančiais ūkines operacijas, su apskaitos darbuotojais surengia pasitarimą, kurio metu primena jų teises ir pareigas finansų kontrolės srityje, pataria kaip prižiūrėti finansų kontrolės sistemą, aptaria valstybės kontrolės ar vidaus audito pastabas ir išvadas.
6. Gimnazijos vadovas užtikrina, kad finansų kontrolės atžvilgiu vyrautų pritariamasis požiūris.

IV. SPECIALIEJI KONTROLĖS REIKALAVIMAI

7. Kad finansų kontrolės tikslai būtų pasiekti, kontrolė būtų reikalinga, ekonomiška, efektyvi ir funkcionuotų kaip sistema gimnazijoje naudojamos organizacinės priemonės kontrolės tikslams pasiekti: vidaus kontrolės tvarkos ir taisyklės, darbuotojų pareigų paskirstymas ir kitos priemonės.
8. Gimnazijoje finansų kontrolė atliekama tokiu nuoseklumu:
8.1. išankstinė finansų kontrolė – kontrolė, atliekama prieš įgyvendinant finansinius sprendimus, kurie gali būti priimami tik tada, kai juos patvirtina atsakingas už kontrolę darbuotojas. Išankstinės kontrolės metu nustatoma įsipareigojimo tikslingumas, ar lėšos tam tikslui numatytos sąmatoje, ar tam pakanka lėšų. Jos paskirtis – neleisti neracionaliai naudoti lėšų, materialinių vertybių, vertinti, kiek galima daryti išlaidų;
8.2. einamoji finansų kontrolė – lėšų naudojimo metu atliekama kontrolė. Šioje kontrolės dalyje yra svarbu atskirti ūkinių operacijų tvirtinimo, vykdymo, įtraukimo į apskaitą bei turto saugojimo funkcijas. Jos paskirtis – užtikrinti, kad lėšos ir materialinės vertybės būtų naudojamos pagal paskirtį, tinkamai saugomos ir įtraukiamos į apskaitą;
8.3. paskesnioji finansų kontrolė – kontrolė panaudojus lėšas, kurios metu tikrinami jau atlikti susiję veiksmai, siekiant nustatyti ar teisėtai ir pagal paskirtį panaudotos lėšos ir materialinės vertybės, ar nebuvo įstatymų pažeidimų, piktnaudžiavimų.

V. FINANSŲ KONTROLĖS SISTEMOS DALYS

9. Atliekant finansų kontrolę didžiausias dėmesys skiriamas šioms finansų kontrolės sistemos dalims:
9.1. ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimui;
9.2. piniginių lėšų apskaitai;
9.3. įsipareigojimų apskaitai;
9.4. turto apskaitai;
9.5. registrų sudarymui.
9.6. kompiuterinei apskaitos sistemai.

VI. PAGRINDINIAI KONTROLĖS KLAUSIMAI ATSKIROSE FINANSŲ KONTROLĖS SISTEMOS DALYSE

10. Kiekvienoje sistemos dalyje nustatyti šie pagrindiniai kontrolės klausimai vykdant išankstinę, einamąją, ir paskesniąją kontrolę.
11. Pagrindiniai kontrolės klausimai ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų dokumentavime:
11.1. ar atliekama kontrolė siekiant, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų fiksuojami apskaitos dokumentuose;
11.2. ar atliekamos ūkinės operacijos patvirtintos tik atsakingų darbuotojų;
11.3. ar dokumentuose užfiksuotos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai įtraukti į apskaitos registrus;
11.4. ar ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į apskaitos registrus įtraukti vieną kartą;
11.5. ar ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų apskaitos dokumentai surašomi laiku.
12. Pagrindiniai kontrolės klausimai piniginių lėšų apskaitoje:
12.1. ar banko sąskaitų įplaukos ir išlaidos bei likučiai atitinka apskaitos registrus;
12.2. ar mokėjimai iš banko sąskaitų yra patvirtinti atitinkamais dokumentais, leidžiančiais atlikti tokius mokėjimus;
12.3. ar mokėjimai vizuoti išankstinę kontrolę atliekančio darbuotojo.
13. Pagrindiniai kontrolės klausimai įsipareigojimų apskaitoje:
13.1. ar visi įsipareigojimai patvirtinti dokumentais;
13.2. ar įsipareigojimų sumažėjimas ir padidėjimas patvirtintas apskaitos dokumentais;
13.3. ar įsipareigojimų suma, įtraukta į apskaitos registrus, yra detalizuojama pagal įsipareigojimų šaltinius.
14. Pagrindiniai kontrolės klausimai turto apskaitoje:
14.1. ar visas turto judėjimas yra rodomas apskaitoje;
14.2. ar veiksmai, susiję su turtu, fiksuojami apskaitoje tik juos atlikus ir pagal atitinkamus dokumentus;
14.3. ar turtas apskaitoje sugrupuotas į grupes bei pogrupius ir turi inventorinius numerius;
14.4. ar už perduotą naudoti turtą paskirti atsakingi darbuotojai;
14.5. ar aiški ir patikima turto išdavimo naudoti sistema;
15. Pagrindiniai kontrolės klausimai registrų sudaryme:
15.1. ar yra nustatyta apskaitos registrų forma, turinys ir skaičius;
15.2. ar apskaitos registrai yra informatyvūs ir tenkina vadovo poreikius;
15.3. ar suvestiniai apskaitos registrų duomenys lengvai perkeliami į ataskaitas.

VII. IŠANKSTINĖS FINANSŲ KONTROLĖS ATLIKIMAS

16. Gimnazijoje išankstinę finansų kontrolę atlieka direktorius kartu su vyriausiuoju buhalteriu ir darbuotoju, atsakingu už viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir organizavimo priežiūrą, už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu, už informacinėje sistemoje „E.sąskaita“ pirkimo sutarčių teikimą.
17. Darbuotojai atliekantys išankstinę finansų kontrolę pasirašo apskaitos dokumentus, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus leidžiančius atlikti ūkinę operaciją. Šių darbuotojų parašas nustato ir garantuoja įsipareigojimo ar sandorio tikslingumą ar lėšos tam tikslui numatytos sąmatoje, ar tam pakanka lėšų.
18. Išankstinės finansų kontrolės procedūras atliekantys darbuotojai prižiūri šių kontrolės taisyklių priskirtų užduočių paskirstymą darbuotojams, jų tvirtinimą ir užduočių vykdymą. Užtikrina, kad užduotys būtų teisingai suprastos ir įvykdytos.
19. Išankstinę finansų kontrolę atliekančio darbuotojo užduotys atskirose kontrolės sistemos dalyse:
19.1. Ūkinių įvykių ir operacijų dokumentavime darbuotojas atliekantis išankstinę finansų kontrolę užtikrina, kad gimnazijoje būtų:
• apskaitos dokumentai surašomi darbuotojų, kuriems suteikta teisė surašyti ir tvirtinti apskaitos dokumentus;
• visi apskaitos dokumentai įtraukti į apskaitos registrus ir tik vieną kartą.
19.2. Piniginių lėšų apskaitoje darbuotojas atliekantis išankstinę finansų kontrolę užtikrina:
• kad būtų atliekamas periodiškas banko išrašų ir apskaitos registrų sutikrinimas;
• visi dokumentai būtų patikrinami prieš atliekant mokėjimą, o išmokamos sumos atitiktų patvirtintas.
19.3. Įsipareigojimų apskaitoje darbuotojas atliekantis išankstinę finansų kontrolę užtikrina:
• kad visi prisiimti įsipareigojimai būtų įtraukti į apskaitos registrus;
• kad apskaitos registrų sistema leistų nustatyti kiekvieną skolinį atvejį su kiekvienu asmeniu;
• kad nurašant beviltiškas skolas būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų.
19.4. Turto apskaitoje darbuotojas atliekantis išankstinę finansų kontrolę užtikrina:
• kad gimnazijoje būtų nustatyta turto pajamavimo, saugojimo, išdavimo naudoti ir nurašymo tvarka;
• kad veiksmai susiję su turtu būtų teisingai fiksuojami apskaitoje ir traukiami į apskaitą tik juos atlikus, bet ne anksčiau;
• kad visiškai nusidėvėjęs turtas būtų įtraukiamas į apskaitą;
• kad būtų nustatyta inventorizacijos tvarka ir periodiškumas, o inventorizacijos metu nustačius neatitikimų arba trūkumų atitinkamai būtų koreguojami apskaitos registrai;
• gautam turtui būtų suteiktas inventorinis numeris.
19.5. Registrų sudaryme darbuotojas atliekantis išankstinę finansų kontrolę užtikrina, kad:
• nustatyta ir patvirtinta apskaitos registrų forma, o sudarytus registrus pasirašo darbuotojai atsakingi už jų sudarymą ir patikimumą;
• apskaitos registrų duomenys yra tikrinami prieš juos perkeliant į suvestinius registrus arba ataskaitas;
• apskaitos registruose esantys duomenys suteikia pakankamai informacijos ataskaitoms sudaryti be papildomų skaičiavimų;
• apskaitos registrai sudaromi laiku;
• siekiant išvengti klaidų registrų duomenys dar kartą patikrinami juos perkeliant į ataskaitas.
1. Išankstinę finansų kontrolę vykdo ir yra atsakingi:
20.1. gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio ir administracijos reikalams – už prekių ir paslaugų pirkimo procedūrų įforminimą bei jų pirminės apskaitos dokumentų parengimą, gautų prekių ir paslaugų kiekių sutikrinimą ir savalaikį apskaitos dokumentų ir registrų pateikimą buhalterijai;
20.2. bibliotekininkas – už knygų, mokymo priemonių (knygų) ir vadovėlių pirkimo procedūrų įforminimą bei jų pirminės apskaitos dokumentų parengimą, gautų knygų ir mokymo priemonių kiekių sutikrinimą ir savalaikį apskaitos dokumentų pateikimą buhalterijai;
20.3. buhalteris, vizuodamas ,,SUDERINTA“ ir pasirašydamas ūkinių operacijų ir įvykių dokumentus, patvirtina, kad:
20.3.1. ūkinės operacijos ir įvykiai teisėti;
20.3.2. dokumentai, susiję su ūkinių operacijų ir įvykių atlikimu, yra parengti;
20.3.3. atsiskaitymai už atliktas ūkines operacijas ir įvykius užteks lėšų, numatytų sąmatoje.
21. Pasirašydamas apskaitos registrus, buhalteris užtikrina, kad registrai atitinka patvirtintas registrų formas, turinį ir skaičių;
21.1. buhalteris, nustatęs, kad ūkinė operacija yra neteisėta, jai atlikti nepakaks patvirtintų asignavimų, ar kad ūkinę operaciją patvirtinantys dokumentai netinkamai parengti, ūkinės operacijos dokumentus grąžina rengėjui ir raštu praneša direktoriui, nurodydamas atsisakymo patvirtinti dokumentus priežastį;
21.2. ūkinės operacijos dokumentai, patvirtinti buhalterio parašu, perduodami direktoriui, kuris priima sprendimus dėl ūkinės operacijos atlikimo;
21.3. direktorius priėmęs sprendimą dėl ūkinės operacijos atlikimo vizuoja ,,APMOKĖTI“ ir pasirašo ūkinių operacijų ir įvykių dokumentus.

VIII. EINAMOSIOS FINANSŲ KONTROLĖS ATLIKIMAS

22. Gimnazijoje einamąją finansų kontrolę atlieka direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai.
23. Gimnazijos darbuotojas atlieka einamąją finansų kontrolę stebėjimo (nuolatinės priežiūros būdu, kad perkamų paslaugų ir prekių kokybės ir atitikties sudarytoms sutartims ir kitiems su tuo susijusiems dokumentams patikrinimas, dalyvavimas teikiant paslaugas, priimant prekes, jas skaičiuojant, patikrinant gautas prekes atrankos būdu ir pan). Nustatęs patvirtintų darbo procedūrų ir reikalavimų nesilaikymo atvejus, nedelsiant tarnybiniu pranešimu informuoja direktorių ir vyriausiąjį buhalterį.
24. Einamąją finansų kontrolę atliekančio darbuotojo užduotys atskirose kontrolės sistemos dalyse:
24.1. Ūkinių įvykių ir operacijų dokumentavime darbuotojas atliekantis einamąją finansų kontrolę užtikrina, kad gimnazijoje būtų:
surašant ir tvirtinant apskaitos dokumentus juos pasirašytų atitinkamus įgaliojimus turintys darbuotojai;
nebūtų atvejų, kai ūkinė operacija pirma atliekama, o tada tvirtinama;
aptikus klaidų ir netikslumų apskaitos dokumentuose, nedelsiant imtųsi priemonių klaidoms ir netikslumams ištaisyti, o klaidų taisymas būtų atliekamas visuose su ūkine operacija susijusiuose dokumentuose;
laikomasi ūkinių operacijų atlikimo nuoseklumo – nuo patvirtinimo jas atlikti iki įtraukimo į apskaitos registrus;
apskaitos dokumentas būtų surašomas po ūkinės operacijos atlikimo.
24.2. Piniginių lėšų apskaitoje darbuotojas atliekantis einamąją finansų kontrolę užtikrina:
kad būtų atliekamas periodiškas banko išrašų ir apskaitos registrų sutikrinimas;
24.3. Įsipareigojimų apskaitoje darbuotojas atliekantis einamąją finansų kontrolę užtikrina:
kad visi priimti įsipareigojimai būtų įtraukti į apskaitos registrus tik įsitikinus, kad jie yra teisėti ir patvirtinti dokumentais;
įsipareigojimai sumažėtų (padidėtų) tik gavus atitinkamus apskaitos dokumentus;
būtų tiksliai žinomos mokėtinos ir gautinos sumos kiekvieno įsiskolinimo atveju.
24.4. Turto apskaitoje darbuotojas atliekantis einamąją finansų kontrolę užtikrina:
kad gimnazijoje būtų laikomasi turto pajamavimo, saugojimo, išdavimo naudoti ir nurašymo tvarka;
kad veiksmai susiję su turtu būtų teisingai fiksuojami apskaitoje ir traukiami į apskaitą tik juos atlikus, bet ne anksčiau;
kad visiškai nusidėvėjęs turtas būtų parodomas apskaitoje ir nebūtų sąlygų pasisavinti nusidėvėjusį turtą;
inventorizacijos metu nustačius neatitikimų arba trūkumų atitinkamai būtų koreguojami apskaitos registrai;
gautam (įsigytam) turtui būtų suteiktas inventorinis numeris.
perimdami naudoti turtą darbuotojai prisiimtų atsakomybę už jo naudojimą, o turtą naudojantys asmenys sugebėtų tinkamai naudotis.
24.5. Registrų sudaryme darbuotojas atliekantis einamąją finansų kontrolę užtikrina, kad:
sudarytus apskaitos registrus pasirašo darbuotojas, atsakingas už jų sudarymą ir patikimumą;
apskaitos registrų duomenys yra tikrinami prieš juos perkeliant į suvestinius registrus arba ataskaitas;
apskaitos registrai sudaromi laiku;
siekiant išvengti klaidų apskaitos registrų duomenys dar kartą patikrinami juos perkėlus į ataskaitas.

IX. PASKESNIOSIOS FINANSŲ KONTROLĖS ATLIKIMAS

25. Gimnazijoje paskesniąją finansų kontrolę atlieka direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai.
26. Paskesniosios finansų kontrolės paskirtis – patikrinti ar teisėtai ir pagal paskirtį naudojamos materialiosios ir finansinės vertybės, ar nebuvo teisės aktų pažeidimų ir piktnaudžiavimų.
27. Nustačius pažeidimo ar piktnaudžiavimo atvejų, informuojamas direktorius.
28. Paskesniąją finansų kontrolę atliekančio darbuotojo užduotys atskirose šios kontrolės sistemos dalyse:
28.1. Ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų dokumentavime prižiūrėti ar:
nenustatyta atvejų, kai ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nebuvo surašyti apskaitos dokumentai;
nustačius tokių pažeidimų buvo imtasi priemonių, siekiant to išvengti ateityje;
nustatyta atvejų, kai ūkinės operacijos nebuvo patvirtintos atsakingų darbuotojų, o nustačius tokių pažeidimų buvo imtasi prevencinių priemonių to išvengti ateityje;
nustatyta atvejų, kai dokumentuose užfiksuotos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai nebuvo įtraukti į apskaitos registrus. Nustačius tokių pažeidimų buvo imtasi priemonių, siekiant to išvengti ateityje;
nustatyta atvejų, kai ūkinė operacija ir ūkinis įvykis į apskaitos registrus įtraukti kelis kartus. Nustačius tokių pažeidimų buvo imtasi priemonių , siekiant to išvengti ateityje.
28.2. Piniginių lėšų apskaitoje atliekant paskesniąją finansų kontrolę prižiūrėti ar:
nenustatyta atvejų, kai banko sąskaitų įplaukos ir išlaidos bei likučiai neatitinka apskaitos registrų. Ar nustačius tokių pažeidimų buvo imtasi priemonių, siekiant to išvengti ateityje;
nenustatyta atvejų, kai mokėjimai iš banko sąskaitų nebuvo patvirtinti atitinkamais dokumentais, leidžiančiais atlikti tokius mokėjimus. Ar nustačius tokių pažeidimų buvo imtasi priemonių, siekiant to išvengti ateityje.
28.3. Įsipareigojimų apskaitoje atliekant paskesniąją finansų kontrolę prižiūrėti ar:
nenustatyta atvejų, kai įsipareigojimai nebuvo pagrįsti apskaitos dokumentais. Ar nustačius tokių pažeidimų buvo imtasi priemonių, siekiant to išvengti ateityje;
nenustatyta tokių atvejų, kai įsipareigojimų pokytis nebuvo patvirtintas apskaitos dokumentais. Ar nustačius tokių pažeidimų buvo imtasi priemonių, siekiant to išvengti ateityje.
28.4. Turto apskaitoje atliekant paskesniąją finansų kontrolę prižiūrėti ar:
nustatyta atvejų, kai apskaitoje buvo parodytas ne visas turto judėjimas;
nustatyta atvejų, kai atliekant inventorizaciją buvo nustatyta neatitikimų arba trūkumų;
nustatyta atvejų, kai atliekant veiksmus, susijusius su turtu, nebuvo surašyti apskaitos dokumentai;
nustatyta atvejų, kai nusidėvėjęs turtas nebuvo parodytas apskaitoje ir atvejų kai buvo pasisavintas turtas;
nustatyta atvejų, kai gautam ( įsigytam) turtui nebuvo suteiktas inventorinis numeris;
nustatyta atvejų, kai nebuvo paskirtų atsakingų už turtą darbuotojų;
nustačius aukščiau išvardintus pažeidimus buvo imtasi priemonių, siekiant to išvengti ateityje.
28.5. Registrų sudaryme atliekant paskesniąją finansų kontrolę prižiūrėti ar:
nustatyta atvejų, kai darbuotojai, atsakingi už apskaitos registrų sudarymą ir patikimumą, jų nepasirašė;
nustatyta atvejų, kai duomenys nebuvo tikrinami prieš juos perkeliant į suvestinius apskaitos registrus ir todėl gautos neteisingos ataskaitos arba suvestiniai registrai;
nustatyta atvejų, kai apskaitos registrai buvo sudaryti pavėluotai ir vadovai bei kiti darbuotojai laiku negavo reikiamos informacijos, todėl buvo pavėluotai parengtos ataskaitos;
nustatyta atvejų, kai sudarant suvestinius apskaitos registrus ir ataskaitas teko sugaišti daug laiko perskaičiuojant duomenis;
nustačius aukščiau paminėtus atvejus imtasi priemonių, siekiant to išvengti ateityje.

X. ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO KONTROLĖ

29. Gimnazijoje mokėjimo paraiškas ir mokėjimo nurodymus pagal pateiktus dokumentus, rengia ir atlieka finansų padalinio vadovas pagal pareiginiuose nuostatuose nurodytas funkcijas.
30. Mokėjimams atlikti pateikiami dokumentai:
30.1. sutartis arba jos kopija, kurios pagrindu vykdomas mokėjimas;
30.2. sąskaita-faktūra arba sąskaita išankstiniam mokėjimui;
30.3. suteiktų paslaugų ar atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas;
30.4. darbo laiko apskaitos žiniaraščiai;
30.5. kelionių lapai, bilietai, kuro kvitai;
30.6. kiti dokumentai.
31. Dėl lėšų išmokėjimo gimnazijos darbuotojams, buhalteriui yra pateikiami išmokamoms lėšoms apskaičiuoti reikalingi dokumentai ( direktoriaus įsakymas ir kiti dokumentai dėl lėšų skyrimo), kurio pagrindu surašoma avansinė apyskaita ir pateikiama finansų padalinio vadovui.
32. Pasirašyti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pateikiami buhalteriui.
33. Paskaičiavus patvirtintus darbo užmokesčio žiniaraščius, vykdomas darbo užmokesčio ir nuo jo priskaičiuotų mokesčių užsakymas, o darbo užmokesčio priskaitymo duomenys traukiami į apskaitą bendromis sumomis. Gavus finansavimą vykdomi darbo užmokesčio išmokėjimai darbuotojams į jų asmenines sąskaitas banke.
34. Mokesčiai apskaičiuojami ir sumokami, vadovaujantis teisės aktais ir nustatytais terminais ir tarifais.
35. Jeigu finansų padalinio vadovas nustato, kad yra netinkamai parengti atsiskaitymo ir (ar) išlaidas įrodantys dokumentai, juos grąžina rengusiems darbuotojams taisyti.
36. Teisingai įforminti ir finansų padalinio vadovo pasirašyti mokėjimo dokumentai pateikiami direktoriui pasirašyti.
37. Jeigu atsiskaitomi dokumentai nėra pataisomi, finansų padalinio vadovas turi teisę nepasirašyti mokėjimo nurodymo ar mokėjimo paraiškos savivaldybės finansų skyriui ir apie tai žodžiu informuoti direktorių.
38. Finansų padalinio vadovas ir buhalteris dirbantis su Biudžetas VS programa, atsako už tinkamą duomenų įvedimą į Biudžetas VS ir mokėjimo paraiškų parengimą pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus.

XI. TURTO NAUDOJIMO KONTROLĖ

39. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto kontrolė gimnazijoje atliekama pagal:
39.1. nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašą;
39.2. ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašą;
39.3. atsargų apskaitos tvarkos aprašą;
39.4. išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos aprašą.
40. Už turto naudojimą ir kontrolę yra atsakingi gimnazijos direktoriaus paskirti atsakingi asmenys.
41. Atsakingi asmenys yra atsakingi už neeksploatuojamo gimnazijos materialiojo turto saugojimą ir už bendrojo naudojimo materialiojo turto išdavimą gimnazijos darbuotojams. Vykdydami kontrolę atsakingi darbuotojai privalo užtikrinti, kad bendrojo naudojimo turtas nebūtų išnešamas iš įstaigos patalpų, išskyrus atvejus, kai turtas pagal perdavimo- priėmimo aktus ar kitus dokumentus perduodamas remontuoti, saugoti ar pagal kitą teisės aktuose nustatytą tvarką.
42. Turto naudojimo kontrolę vykdantys darbuotojai privalo užtikrinti, kad :
42.1. turtas būtų naudojamas ekonomiškai ir efektyviai;
42.2. dokumentai, kurių pagrindu atliekamas turto perdavimas, pardavimas, nurašymas, likvidavimas ir kitos operacijos, susijusios su turto valdymu, būtų parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais turto valdymą;
42.3. apskaitos dokumentai, susiję su turto pirkimu, pardavimu, perdavimu, nurašymu, likvidavimu ir kitais atvejais, būtų surašomi ūkinės operacijos metu, ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas būtų perduodami buhalterijai;
42.4. atleidžiami iš užimamų pareigų gimnazijos darbuotojai grąžintų, jiems perduotą naudoti turtą, gimnazijos atsakingiems asmenims.

XII. FINANSŲ KONTROLĖS UŽTIKRINIMAS

43. Siekiant užtikrinti finansų kontrolės efektyvumą, naudojamos priemonės:
43.1. sudaryta ir patvirtinta gimnazijos organizacinė struktūra;
43.2. patvirtinti darbuotojų pareigybių aprašymai;
43.3. nustatyta tvarka sudaromos ir vykdomos biudžeto programų sąmatos;
43.4. ūkinė-finansinė veikla vykdoma organizuojant viešuosius pirkimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir direktoriaus patvirtintomis taisyklėmis;
43.5. turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Pagėgių savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
43.6. patvirtinti asmenų, kuriems suteikta teisė surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašas.

XIII. FINANSŲ KONTROLĖS SISTEMOS VERTINIMAS

44. Metų pabaigoje iki gruodžio 31 d. gimnazijos direktorius įvertina finansų kontrolės sistemą, parengia kontrolės efektyvumo ataskaitą ir trūkumų šalinimo planą. Kasmet sudaroma kontrolės efektyvumo vertinimo grupė, kuri vertinimą atlieka finansų ministerijos nustatyta tvarka. Darbo grupė parengia kontrolės vertinimo ataskaitą pagal finansų ministro nustatytą formą pateikiant atsakymus į klausimus ir vertinimą.
45. Finansų kontrolės būklės ataskaita, pasirašyta gimnazijos direktoriaus, pateikiama Pagėgių savivaldybės administracijai.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Darbuotojai, kurie paskirti atlikti finansų kontrolę, siekdami užtikrinti patikimą Finansų valdymą ir apskaitą bei tinkamą finansinės atskaitomybės sudarymą privalo laikytis šių Taisyklių.
47. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

SUDERINTA
Gimnazijos darbo tarybos posėdyje
2019-01-02 Nr.1