Ugdymo sritys, dalykai Minimalus pamokų skaičius privalomam turiniui per savaitę Bendrasis kursas/kalbos mokėjimo lygis Išplėstinis kursas/kalbos mokėjimo lygis
11 klasė 12 klasė 11 klasė 12 klasė
Dorinis ugdymas: 1
Tikyba 1 1
Etika 1 1
Kalbos:
Lietuvių kalba ir literatūra 4 4 4 5 5
Anglų kalba (1-oji) 3 3 3 4 4
Vokiečių, rusų kalba (2-oji) 3 3 3 3 3
Socialinis ugdymas: 2
Istorija 2 2 3 3
Geografija 2 2 3 3
Matematika 3 3 3 4 5
Informacinės technologijos 1 1 2 2
Gamtamokslinis ugdymas: 2    
Biologija 2 2 3 3
Chemija 2 2 3 3
Fizika 2 2 4 3
Menai ir technologijos: 2
Dailė 2 2
Muzika 2 2
Šokis 2 2 3 3
Taikomasis menas 2 2 3 3
Turizmas ir mityba 2 2 3 3
Verslas ir vadyba 2 2 3 3
Kūno kultūra: 2
Bendroji kūno kultūra 2 2
Pasirenkamieji dalykai/dalykų moduliai/projektinė veikla
Tinklinis 2 2
Krepšinis 2 2
Aerobika 1 1
Kompiuterinis raštingumas 1 1
Ugdymas karjerai 1 1
Minimalus mokinio privalomų pamokų skaičius per savaitę 28 pamokos
Maksimalus mokinio pamokų skaičius 32 pamokos per savaitę
Neformalusis švietimas (val. skaičius) 3
Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti 2