Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr.535 (Žin., 2010, Nr.56-2761), patirtį, o kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punktu nustatytų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų lygio vidurkis turi būti ne žemesnis kaip pakankamas (informacija apie kompetencijų vertinimą skelbiama Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros interneto svetainėje http://www.nmva.smm.lt/ltl/ ).
Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr.V-1194 (Žin., 2011,Nr.83-4051), 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas (vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų lygio vidurkis turi būti ne žemesnis kaip pakankamas), kurių vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Informacija apie kompetencijų vertinimą skelbiama Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros interneto svetainėje http://www.nmva.smm.lt/ltl/.
Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 (Žin., 2003, Nr.123-5618), reikalavimus;
Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

Prašymą dalyvauti konkurse.
Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
Gyvenimo aprašą, parengtą pagal Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 (Žin., 2011, Nr.83-4050), 1 priedą.
Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 (Žin. 2011, Nr. 83-4051), nustatyta tvarka, liudijančios, kad pretendentas atitinka kvalifikacinį reikalavimą turėti vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją.
Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arda registruotu laišku iki 2014 m. rugpjūčio 12 d. šiuo adresu: Vilniaus g. 11, LT-99288 Pagėgiai, Bendrojo ir juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojai Adelijai Truškauskienei, 101 kabinetas. Telefonas pasiteiravimui –(8 441) 70401; el.p.: a.truskauskiene@pagegiai.lt.

Konkursas vyks 2014 m. rugpjūčio 21 d. 10 valandą Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje, adresu: Vilniaus g. 11, LT-99288 Pagėgiai.r