TIKSLAS: Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

 UŽDAVINIAI:

  1. Užtikrinti vieningą ir kryptingą mokykloje veikiančių metodinių grupių, mokytojų dalykininkų veiklą.
  2. Nuosekliai gerinti ugdymo kokybę užtikrinant mokinių pažangos pastovumą, įsivertinant individualios pažangos bei bendrųjų kompetencijų pokytį, ypatingą dėmesį skiriant mokinių emocinio intelekto ugdymui.
  3. Stiprinti  ugdymo kokybę ugdymo procese naudojant netradicines ugdymo(si) erdves, organizuojant netradicines bei integruotas pamokas, veiklas, ypatingą dėmesį skiriant mokinių emocinio intelekto ugdymui.
  4. Tobulinti ugdymo kokybę vadovaujantis išorės audito išvadomis: mokymosi įprasminimas; savivaldumas mokantis; vertinimo kriterijų aiškumas ir vertinimo įvairovė.
  5. Bendradarbiauti ir dalintis gerąja patirtimi.

 

Metodinės tarybos nariai:

Aida Šimkaitienė – gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, kuratorė.

Donata Šaulytė – metodinės tarybos pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, pirmininkė.

Rima Navickienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, narė.

Marytė Gečienė – biologijos mokytoja metodininkė, mokytojų dalykininkų metodinės grupės pirmininkė, narė.

Rita Valiukienė – pradinio ugdymo  mokytoja metodininkė, narė.

Jūratė Kriaučiūnienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė.

Sonata Jončienė – istorijos mokytoja metodininkė, narė.

Metodinės tarybos veiklos planas 2019-2020 m.m.

Gimnazijos metodinės veiklos svetainė „Debesų klasė“