TIKSLAS: Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

UŽDAVINIAI:

  1. Užtikrinti vieningą ir kryptingą mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą.
  2. Nuosekliai gerinti ugdymo kokybę užtikrinant mokinių pažangos pastovumą, individualizuojant, diferencijuojant bei personalizuojant ugdymo procesą.
  3. Stiprinti ugdymo kokybę ugdymo procese naudojant netradicines ugdymo(si) erdves, organizuojant netradicines bei integruotas pamokas, veiklas.
  4. Tobulinti ugdymo kokybę vadovaujantis išorės audito išvadomis: mokymosi įprasminimas; savivaldumas mokantis; vertinimo kriterijų aiškumas ir vertinimo įvairovė.
  5. Bendradarbiauti ir dalintis gerąja patirtimi.

Metodinės tarybos nariai:

Aida Šimkaitienė – mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui, kuratorė.

Donata Šaulytė – anglų kalbos mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė. 

Ligita Kazlauskienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė. 

Rima Navickienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, narė. 

Marytė Gečienė – biologijos mokytoja metodininkė, narė. 

Jūratė Kriaučiūnienė – Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinio ugdymo skyriaus pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė. 

 

Metodinės tarybos veiklos planas 2018-2019 m.m.

Gimnazijos metodinės veiklos svetainė „Debesų klasė“