MISIJA

  • Mokykloje teikiamas priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas. Ugdymo procesas individualizuojamas atsižvelgiant į mokinių poreikius.
  • Mokykloje ne tik perteikiamos žinios, bet ugdoma visapusiška asmenybė: ugdomas kritinis mąstymas, diegiamos kultūros ir dorinės vertybės, skatinamas kūrybiškumas, mokoma priimti sprendimus ir racionaliai veikti technologijų ir informacinėje visuomenėje. Mokinių veikla grindžiama pasirinkimo laisve ir atsakomybe.
  • Pedagoginė sąveika vyksta bendraujant ir bendradarbiaujant. Organizuojamas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir perkvalifikavimas, ugdoma nuostata mokytis visą gyvenimą.

VIZIJA

  • Efektyviai dirbanti mokykla su nuolat besimokančia bendruomene, atvira kaimo socialinio, ekonominio ir dvasinio gyvenimo aktualijoms.
  • Mokykla, kurioje ugdymo turinys orientuotas ne į dalyką, o į mokinį, jo kompetencijų ugdymą. Akcentuojama ne ugdymo programa, bet ugdymo rezultatas. Vertinimo rezultatai naudojami ugdymo turinio koregavimui ir tobulinimui.
  • Mokykla, kurioje vyrauja humanistinės nuostatos, ugdoma pilietinė savimonė, puoselėjamos demokratijos, atviros visuomenės vertybės.

TIKSLAI

  • Padėti mokiniams ugdytis gyvenimui žinių visuomenėje būtinas mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinę pilietinę, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninę ir kultūrinę kompetencijas.
  • Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, būtinas ugdymo kokybės užtikrinimui.
  • Kurti modernią materialinę bazę, būtiną efektyviam ugdymo proceso organizavimui.