VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS 2017-2018 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI PRIORITETAS:

„Žmogus nėra aritmetinis vidurkis“
/Johanesas Bobrovskis/

Tikslas:

Įtraukti kiekvieną mokyklos bendruomenės narį į kokybiškai naujais santykiais grįstos, kompetencijų ugdymą(si) užtikrinančios mokyklos kaip nuolat besimokančios bendruomenės tobulinimą.

Uždaviniai:

1. Tobulinti mokyklos edukacines aplinkas, kuriose bendruomenės nariai ugdytųsi bendrąsias kompetencijas ir patirtų ugdymosi sėkmę.
2. Sistemingai ir kryptingai vertinant mokinių individualią pažangą, ugdymąsi ir veiklą siekti gimnazijos pažangos.
3. Skatinti konstruktyviu bendradarbiavimu grįstą visų bendruomenės narių lyderystę pasidalinant iniciatyva ir atsakomybe.
4. Savo pavyzdžiu ugdyti visapusiškai išsilavinusias, nuolat tobulėjančias, aukštos elgesio kultūros asmenybes.