Gimnazijos veiklos tobulinimo veiksmų planas 2018-2020 metams

Prisegtas dokumentas:

Planas

Naujosios vidaus tvarkos taisyklės

Prisegtas dokumentas:
Taisyklės

Vidaus darbo priežiūros planas 2019 – 2020 m.m.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai ir nuostatų priedai

Nuostatus ir nuostatų priedus rasite ŠMM svetainėje:

Nuostatai

PEDAGOGINĖS PAGALBOS SU PATIRTIES NETURINČIAIS MOKYTOJAIS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
KITI DOKUMENTAI
METODINIŲ IR DARBO GRUPIŲ VEIKLOS PLANAI 2019-2020 M.M.

Bibliotekos veiklos programa

Priešmokyklinio ugdymo tvarka

Gimnazijos tarybos veiklos planas

Veiklos kokybės įsivertinimo grupės planas.

Metodinės tarybos veiklos planas

Mokytojų tarybos veiklos planas

Klasių vadovų veiklos planas

Gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės veiklos planas

IKT koordinatorių veiklos planas

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas

Darbo su mokyklos bendruomene vaiklos planas

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJA

Kolegialaus mokymosi planas

Veiklos tobulinimo veiksmų planas

Kvalifikacijos tobulinimo planas

Kvalifikacijos tobulinimo programa

Kvalifikacijos tobulinimo tvarka

Kvalifikacijos kėlimo programa (forma)

Pedagogų ir kitų darbuotojų skatinimo tvarka

Etatinio darbo užmokesčio tvarka

UGDYMAS

Olimpiadų grafikas

Lankomumo tvarka

Gabių mokinių ugdymo programa 2019-2020 m.m.

Vykdomų veiklų ir ugdymo turinio planavimas

Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka

1-4 kl. mokinių individualios pažangos įsivertinimas

1-4 kl. mokinių individualios pažangos pokytis

5-12 kl. mokinių individualios pažangos įsivertinimas

5-12 kl. mokinių individualios pažangos stebėjimas ir fiksavimas

5-12 kl. mokinių individualios pažangos pokytis

Mokinių skatinimo tvarkos aprašas 2019-2020 m.m.

Iš užsienio atvykusių mokinių ugdymo organizavimo tvarka

El.dienyno tvarka

Bendravimas su rizikos grupės vaikais

Tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TVARKOS

Veiksmų, įtarus asmenį vartojus psichiką veikiančių medžiagų, tvarkos aprašas

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Veiksmų, asmens traumos ar sveikatos sutrikimo atveju, tvarkos aprašas

Asmens higienos tvarkos aprašas

KITA

Lyderių komandos „ESU“ veiklos planas

Duomenų apsaugos taisyklės

Pasižadėjimas saugoti asmens duomenis

Vadovėlių užsakymo tvarka

Antikorupcinė programa

Pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarka

Mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašas

Kabinetų metodinio parengimo ir apžiūros tvarkos aprašas

Kabinetų apžiūros priedas