Gimnazijos veiklos tobulinimo veiksmų planas 2018-2020 metams

Prisegtas dokumentas:

Planas

Naujosios vidaus tvarkos taisyklės

Prisegtas dokumentas:
Taisyklės

Vidaus darbo priežiūros planas 2018 – 2019 m.m.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai ir nuostatų priedai

Nuostatus ir nuostatų priedus rasite ŠMM svetainėje:

Nuostatai

PEDAGOGINĖS PAGALBOS SU PATIRTIES NETURINČIAIS MOKYTOJAIS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
KITI DOKUMENTAI
METODINIŲ IR DARBO GRUPIŲ VEIKLOS PLANAI 2018-2019 M.M.

Priešmokyklinio ugdymo tvarka

Gimnazijos tarybos veiklos planas

Veiklos kokybės įsivertinimo grupės veiklos planas

Metodinės tarybos veiklos planas

Mokytojų tarybos veiklos planas

Mokytojų dalykininkų veiklos planas

Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas

Klasių vadovų veiklos planas

Gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės veiklos planas

IKT koordinatorių veiklos planas

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas

Darbo su mokyklos bendruomene vaiklos planas

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJA

Kolegialaus mokymosi planas

Veiklos tobulinimo veiksmų planas

Kvalifikacijos tobulinimo planas 2018

Kvalifikacijos tobulinimo programa

Kvalifikacijos tobulinimo tvarka

Kvalifikacijos kėlimo programa (forma)

Pedagogų ir kitų darbuotojų skatinimo tvarka

Etatinio darbo užmokesčio tvarka

UGDYMAS

Vykdomų veiklų ir ugdymo turinio planavimas

Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka

Vertinimo tvarkos priedas 1Vertinimo tvarkos priedas 2Vertinimo tvarkos priedas 3Vertinimo tvarkos priedas 4; Vertinimo tvarkos priedas 4.1.

Mokinių skatinimo tvarkos aprašas

El.dienyno tvarka

Bendravimas su rizikos grupės vaikais

Tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas

KITA

Duomenų apsaugos taisyklės

Pasižadėjimas saugoti asmens duomenis

Vadovėlių užsakymo tvarka

Antikorupcinė programa

Pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarka

Mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašas

Kabinetų metodinio parengimo ir apžiūros tvarkos aprašas

Kabinetų apžiūros priedas