SOCIALINĖ PEDAGOGĖ – Rasa Šlajienė, tel.  (8 441) 70040


 DARBO GRAFIKAS

2017 – 2018 m. m.

Savaitės diena

Mokinių, mokytojų, klasės vadovų ir tėvų konsultavimas Mokinių lankymas namuose, konsultacijos su kitais specialistais ne mokykloje, tiriamasis ir organizacinis darbas

Pietūs

Pirmadienis 8.00 – 12.00 12.30 – 15.50 12.00 – 12.30
Antradienis 8.00 – 12.00 12.30 – 15.50 12.00 – 12.30
Trečiadienis 8.00 – 12.00 12.30 – 15.50 12.00 – 12.30
Ketvirtadienis 8.00 – 12.00 12.30 – 15.50 12.00 – 12.30
Penktadienis 8.00 – 12.00 12.30 – 15.50 12.00 – 12.30

Socialinio pedagogo veiklos tikslai: 

 1. Susipažinti, analizuoti ir keisti moksleivių socialinę aplinką, įtakojančią mokymosi motyvaciją, sveiką gyvenseną, higieną.
 2. Vykdyti prevencinę veiklą.
 3. Užtikrinti mokinių saugumą mokykloje.
 4. Skatinti mokinius dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje. 

Svarbiausias socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.  Uždaviniai:

 1. Nuosekliai ir nuolat nagrinėti mokiniams kylančias problemas, laiku ir kvalifikuotai jas spręsti kartu su mokiniu.
 2. Rūpintis rizikos ir spec. poreikių grupės mokiniais, padėti jiems adaptuotis mokykloje.
 3. Sustiprinti socialinį ir prevencinį darbą mokykloje organizuojant darbą su tėvais ir bendruomene.
 4. Rūpintis mokinių socializacija, užimtumu ir saviraiška.
 5. Ugdyti pagrindinius socialinius įgūdžius ir mokėjimus
 6. Ugdyti mokinių elgsenos, sveiko gyvenimo būdo gebėjimus ir įpročius.
 7. Veiksmingai bendradarbiauti su kolegomis, sprendžiant vaikų socialines problemas.

Svarbiausias socialinio pedagogo uždavinys

 • būti mokyklos konsultantu įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais:
 • socialinis pedagogas nedubliuoja klasės auklėtojo ar dalyko mokytojo veiklos, bet ją papildo;
 • socialinis pedagogas padeda klasės auklėtojui individualiai dirbti su vaikais, turinčiais elgesio sutrikimų, taip pat su socialiai remtinų šeimų vaikais, skurde gyvenančiomis šeimomis;
 • socialinis pedagogas gauna informaciją iš klasės auklėtojų, mokytojų apie vaikų mokymosi ir gyvenimo sunkumus bei konsultuoja kolegas, kaip jie turėtų padėti vaikams;
 • socialinis pedagogas kartu su mokyklos bendruomene rengia įvairius socialinius projektus, skirtus sėkmingesnei vaiko adaptacijai visuomenėje ir vaikų socializacijai.

Socialinis pedagogas siekia padėti ugdytiniams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo ar globos įstaigoje, kitose socialinėse įstaigose, atliekančiose ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas kartu dirba su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene. Prisegtas dokumentas: Socialinio pedagogo veiklos planas 2017-2018 m.m.