SOCIALINĖ PEDAGOGĖ METODININKĖ – Rasa Šlajienė, tel.  (8 441) 70040


 DARBO GRAFIKAS

2019 – 2020 m. m.

Savaitės diena

Mokinių, mokytojų, klasės vadovų ir tėvų konsultavimas Mokinių lankymas namuose, konsultacijos su kitais specialistais ne mokykloje, tiriamasis ir organizacinis darbas

Pietūs

Pirmadienis 8.00 – 12.00 12.30 – 15.50 12.00 – 12.30
Antradienis 8.00 – 12.00 12.30 – 15.50 12.00 – 12.30
Trečiadienis 8.00 – 12.00 12.30 – 15.50 12.00 – 12.30
Ketvirtadienis 8.00 – 12.00 12.30 – 15.50 12.00 – 12.30
Penktadienis 8.00 – 12.00 12.30 – 15.50 12.00 – 12.30

Tikslai:
1. Susipažinti, analizuoti ir keisti moksleivių socialinę aplinką, įtakojančią mokymosi motyvaciją, sveiką gyvenseną, higieną.
2. Vykdyti prevencinę veiklą.
3. Užtikrinti mokinių saugumą mokykloje.
4. Skatinti mokinius dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje.

Svarbiausias socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Uždaviniai:
1. Nuosekliai ir nuolat nagrinėti mokiniams kylančias problemas, laiku ir kvalifikuotai jas spręsti kartu su mokiniu.
2. Rūpintis rizikos ir spec. poreikių grupės mokiniais, padėti jiems adaptuotis mokykloje.
3. Sustiprinti socialinį ir prevencinį darbą mokykloje organizuojant darbą su tėvais ir bendruomene.
4. Rūpintis mokinių socializacija, užimtumu ir saviraiška.
5. Ugdyti pagrindinius socialinius įgūdžius ir mokėjimus
6. Ugdyti mokinių elgsenos, sveiko gyvenimo būdo gebėjimus ir įpročius.
7. Veiksmingai bendradarbiauti su kolegomis, sprendžiant vaikų socialines problemas.
8. Vykdyti žalingų įpročių bei neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.
9. Kelti asmeninę profesinę kvalifikaciją.

Socialinio pedagogo veiklos planas 2019-2020 m.m.