Priėmimo ir išvykimo iš mokyklos tvarka

 1.  Į mokyklą mokiniai priimami pagal Pagėgių savivaldybės tarybos nustatytą tvarką.
 2.  Į priešmokyklinio ugdymo grupę vaikai priimami pagal Pagėgių savivaldybės tarybos nustatytą tvarką.
 3.  Mokinių priėmimas ir išvykimas iš mokyklos įforminamas direktoriaus įsakymu.
 4. Priimamas į mokyklą mokinys arba jo tėvai raštinės vedėjai pateikia šiuos dokumentus:
  1) prašymą;
  2) gimimo liudijimą;
  3) dokumentą apie mokymosi pasiekimus arba įgytą išsilavinimą;
  4) užpildo MDB formą „Pagrindiniai duomenys apie moksleivį“.
 5.  Prašymą už vaiką iki 16 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), nuo 16 metų – prašymą pateikia pats mokinys.

 6. Naujai atvykę mokiniai atvykimo dieną sudaro sutartį su mokyklos direktoriumi (už mokinius iki 16 metų sutartį pasirašo tėvai ar globėjai, nuo 16 metų  – patys mokiniai.
 7. Naujai atvykusiam mokiniui formuojama asmens byla. Joje turi būti pateiktų dokumentų kopijos. Už bylas atsakingi klasių auklėtojai.
 8. Atvykę ir išvykę mokiniai registruojami mokinių duomenų bazėje.
 9. Mokiniai, pradėdami mokytis pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pateikia prašymą, pradinio ar pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ir su jais sudaromos arba tęsiamos sutartys.
 10. Išvykstančio iš mokyklos mokinio tėvai, o nuo 16 metų pats mokinys (suderinus su tėvais) pateikia prašymą, kuriame nurodo išvykimo priežastis ir(arba) mokymo įstaigą.
 11.  Išvykstančiam mokiniui išduodamas mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi rezultatus.
 12.  Baigusiems pagrindinio ugdymo programą išduodamas pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, išvykstantiems pažymėjimų išdavimo įsakymas laikomas mokinių išleidimu iš mokyklos.
 13. Abiturientams išduodamas brandos atestatas, išdavimo įsakymas laikomas jų išleidimu iš mokyklos.
 14.  Išvykstantis mokinys atsiskaito su biblioteka ir dalykų mokytojais, klasės auklėtojas pateikia raštinės vedėjai reikalingus duomenis mokinio išvykimo įforminimui.
 15. Išvykusio mokinio asmens byla lieka mokykloje, o kitai mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos.
 16. Klasių ir grupių komplektavimo tvarka:
  1) priešmokyklinėje grupėje minimalus mokinių skaičius 8, maksimalus – 20;
  2) pradinėse klasėse maksimalus mokinių skaičius 24;
  3) 5-12 klasėse maksimalus mokinių skaičius 30.