VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

Tikslas: Atkreipti dėmesį į probleminius mokyklos veiklos aspektus ir stiprinti įsivertinimą kaip kasdienę refleksiją, savistabą, dialogą.

Veiklos įsivertinimo grupės sudėtis:

Rima Auštrienė – pirmininkė

Laura Grodeckienė – narė

Dovilė Jakubavičienė – narė

Egidija Jurkšaitienė – narė

Deimantė Kerpė – narė

Veiklos kokybės įsivertinimo grupės veiklos planas 2018-2019 m.m.:

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Pastabos
1. Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupės veiklos planavimas. 2018-10 mėn.
2. Mokyklos įsivertinimo ir pažangos anketų už 2017-2018 m. m. mokiniams ir tėvams pildymas. 2018-11 mėn.
3. Mokyklos įsivertinimo ir pažangos anketų už 2017-2018 m. m.  rezultatų aptarimas ir pateikimas  mokyklos bendruomenei ir NMVA. 2018-12 mėn.
4. Gimnazijos bendruomenės kultūros tyrimas. Rezultatų analizė ir skelbimas mokyklos bendruomenei. 2019-01 mėn.
5. Mokinio individualios pažangos stebėsena. Rezultatų analizė ir skelbimas mokyklos bendruomenei. 2019-02 mėn.
6. Pagalbos mokiniui pakartotinis tyrimas. Rezultatų analizė ir skelbimas mokyklos bendruomenei. 2019-03 mėn.
6. Klasės valdymo pakartotinis tyrimas. Rezultatų analizė ir skelbimas mokyklos bendruomenei. 2019-04 mėn.
7. Kompetencijų aplanko tyrimas. Rezultatų analizė ir skelbimas mokyklos bendruomenei. 2018-05 mėn.
8. 2017-2018 m.m. ir 2018-2019 m.m. lyginamosios apibendrinamųjų darbų analizės rengimas ir priemonių numatymas. 2019-06 mėn.
9. Ugdymo proceso prioriteto įgyvendinimo įvertinimas. 2019-06 mėn.

Prisegtas dokumentas: Veiklos kokybės įsivertinimo grupės veiklos planas 2018-2019 m.m.

Su atliktų tyrimų rezultatais galite susipažinti atvykę į gimnaziją.